Operationer i cyberdomänen - en inventering av internationell forskning

Författare:

  • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2018-09-27

Rapportnummer: FOI-R--4614--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • operation
  • cyberdomän
  • inventering
  • cybersäkerhet
  • forskningsområde

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en inventering av 2013-2018 års forskning om operationer i cyberdomänen, det vill säga forskning om antagonistiska hot mot datorer i nätverk. Inventeringen baserades på en analys av tre olika urval om totalt 3587 forskningsartiklar som identifierades genom databassökningar i Scopus. Urvalen bestod av de mest citerade artiklarna, artiklar från de högst rankade tidskrifterna och konferenserna samt forskningsartiklar som sammanställer en rad andra forskningsartiklar. Artiklarna publicerades i många olika tidskrifter och konferenser varav bara hälften har särskilt cybersäkerhetsfokus. Bland de främsta organisationerna som producerat artiklarna syns flera från Kina samt enskilda från Frankrike, Saudiarabien och Tyskland. Som helhet ligger elva länder bakom många artiklar, medan Sverige ligger runt plats tjugo. Viktat mot allmänna investeringar i forskning är Storbritannien, Australien och Grekland tre av länderna i topp och de skriver också mycket ur ett oviktat perspektiv. Finland och Portugal är också i topp när viktning görs. Sverige syns som särskilt effektiv artikelskrivare för urvalet genomgångar. Bland de länder och regioner som skriver minst antal forskningsartiklar för sin investering finns Ryssland, Japan och Taiwan. En jämförelse med en tidigare genomförd inventering av svensk forskning visar på ett stort ämnesmässigt överlapp mellan svensk och internationell forskning, med undantag av att de specifika domäner som verkar prägla svensk forskning inte lyser igenom i en internationell kontext. Denna typ av inventering kan göras regelbundet för att snabbt upptäcka nyheter och trender. I relation till detta kan också länders forskningssatsningar och forskningsutlysningar närmare studeras för att ta reda på framgångsrika sätt att stödja forskning och vart forskningen är på väg. Som helhet kan rapporten utgöra underlag för intressenter som vill upprätthålla en egen forskningsförmåga inom området, vara en kompetent forskningsuppdragsgivare, eller samarbeta med andra som är aktiva inom området.