Explosionsrisker vid utskjutning av granater. En litteraturgenomgång av problematik med Setback-initiering

Författare:

  • Henric Östmark
  • Magnus Bergh
  • Sten Andreasson

Publiceringsdatum: 2019-01-25

Rapportnummer: FOI-R--4705--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Utskjutning
  • Setback
  • ammunitionssäkerhet
  • initiering

Sammanfattning

Denna rapport är en inledande litteraturgenomgång av problematiken med prematur initiering av granater vid utskjutning på grund av kaviteter/sprickor i sprängämnesladdningen (smältgjutna och kompositmaterial). Den avser att ge en översikt av kunskapsläget i Sverige och internationellt, slutsatser samt rekommendationer hur man kan gå vidare för att minimera sannolikheten för framtida olyckor. Rapporten innehåller följande delar; bakgrund, fysikalisk definition av problemet, sammanställning av mätmetoder, internationellt samarbete samt slutsatser och rekommendationer.