Triagemetodik vid exponering för kemiska ämnen

Författare:

  • Lina Thors
  • Elisabeth Wigenstam
  • Anders Bucht

Publiceringsdatum: 2019-09-02

Rapportnummer: FOI-R--4726--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • Lägesuppfattning
  • prehospital triage
  • kemikalieförgiftning

Sammanfattning

Triage används inom prehospital och akut sjukvård för att prioritera skadade utifrån behov av omhändertagande och förutsättningar att rädda liv. Rätt utförd triagering är väsentligt för optimering av livräddande insatser på skadeplats och inom akutsjukvården. De triagesystem som idag används i Sverige utgår samtliga från patientens symtom och inkluderar inte tydligt en händelse med hälsofarliga kemiska ämnen (C-händelser). Vid en C-händelse, främst vid katastrofsituationer, riskerar därför individer som är exponerade men som utvecklar sena symtom att felaktigt sorteras som oskadade och därmed kan innebära felaktig, försenad eller ingen behandling med allvarliga skador som följd. I litteraturen finns exempel på CBRNtriagesystem och specifika C-triagesystem, men för att bibehålla förmågan av en sådan speciell metodik för sällanhändelser behövs resurskrävande upprepad utbildning. Risk finns även för att C-triagesystem ej är kompatibla med den metodik som används till vardags inom sjukvården, vilket försvårar den fortsatta hanteringen av händelsen. Syftet med projektet var att öka kunskapen om nationell och internationell triagemetodik. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och beskriver förslag på principer för prehospitalt C-triage till ett framtida svenskt triagesystem inkluderande kemikalieförgiftningar. Fortsatt arbete krävs för operativ användning av triagesystemet. Projektet har genomförts i samarbete mellan FOI CBRN-skydd och säkerhet och Socialstyrelsens Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC).