Effektmodeller, slutrapport 2016-2018

Författare:

 • Oscar Björnham
 • Petter Lindgren
 • Håkan Grahn
 • Sofia Jonasson
 • Ulrika Bergström
 • Åsa Gustafsson
 • Christian Lejon
 • Jalil Bahar Gogani
 • Niklas Brännström
 • Jonas Näslund
 • Laila Noppa
 • Göran Bucht
 • Jan Burman

Publiceringsdatum: 2019-04-01

Rapportnummer: FOI-R--4731--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Sammanfattning

Denna rapport beskriver översiktligt resultaten från projektet Effektmodeller under projektperioden 2016-2018. Effektmodeller innefattar flertalet delområden som till stor del arbetar separat och oberoende av varandra. De tre ämnesområdena biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen har fortskridit genom att bygga på och förbättra tidigare resultat. Inom biologiska ämnen har sekundärsmitta och epidemiologi stått i fokus. En total översyn har skett vad gäller tidigare probitparametrar inom kemiska ämnen med jämförelser mot tidigare resultat samt två externa toxikologiska dataset. Nya fantom och miljöer har tagits fram och kvantitativt utforskats för stråldosberäkningar för gammastrålning från partiklar på olika avstånd med olika strålningsenergier. Utöver de tre ämnesområdena har en ny depositionsmodell färdigutvecklats och implementerats med syftet att ge förbättrad ingångsdata till effektmodellerna. Effektmodulen har fått en rad nya funktionaliteter där olika former av befolkningsrepresentationer samt agenthantering bör nämnas. Nya komponenter under denna period har varit studier angående lungdepositionsmodeller för aerosoler samt numerisk optimering av stråldosberäkningar. Slutligen har två fallstudier kopplade till kriget i Irak/Syrien genomförts vilket har visat på bra resultat och belyst områden i behov av utveckling.