”Jämställdhet? När vi försvarar Sverige?” Jämställdhetsintegrering i försvarsmaktsövningen Aurora 2017

Författare:

  • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2019-06-14

Rapportnummer: FOI-R--4749--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Operationsanalys och strategisk planering

Nyckelord:

  • Aurora 17
  • jämställdhetsintegrering
  • gender
  • genus
  • säkerhetsråds-resolution 1325
  • gender i militära operationer

Sammanfattning

Som ett led i prioriteringen av det nationella försvaret genomfördes under hösten 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. FOI fick i uppgift av Försvarsmakten att studera hur genderperspektivet integrerades i övningen. Denna studie har funnit att förståelsen för nyttan med jämställdhetsintegrering och integrering av genderperspektivet är begränsad inom Försvarsmakten. De anställda har svårighet att förstå begreppen och syftet med genderperspektivet för kärnuppgiften, d.v.s. försvar mot väpnat angrepp, i det nationella försvaret. Dessutom har ledningen svårighet att förmedla ett ensat budskap om varför och hur gender skall integreras i verksamheten. Denna studie har tre huvudrekommendationer för att få till stånd en hållbar jämställdhetsintegrering i försvarsvarsmaktens verksamhet. 1. Försvarsmakten bör utgå från sin kärnuppgift, d.v.s. försvar mot väpnat angrepp, för att få till stånd en relevant och hållbar jämställdhetsintegrering i hela verksamheten. 2. Försvarsmakten bör förtydliga och kommunicera två jämställdhetsmål på strategisk nivå: a. Försvarsmakten ska vara en jämställd organisation, och b. Försvarsmakten ska leverera jämställd säkerhet, där hänsyn tas till mäns, kvinnors, pojkars och flickors rättigheter och skyddsbehov. 3. Chefer på alla nivåer bör fortsättningsvis visa ledarskap och engagemang samt styra och följa upp verksamheten utifrån uppsatta jämställdhetsmål.