Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser - resultatredovisning från en enkätundersökning genomförd 2019

Författare:

  • Lovisa Mickelsson

Publiceringsdatum: 2020-01-29

Rapportnummer: FOI-R--4803--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • RSA
  • risk- och sårbarhetsanalys
  • enkätundersökning
  • utvärdering
  • uppföljning
  • krisberedskap

Sammanfattning

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) infördes i början av 2000-talet och har sedan dess utgjort en viktig del av arbetet med Sveriges krisberedskap. På uppdrag av Regeringskansliet/Justitiedepartementet har FOI under 2019 genomfört en uppföljande studie av införandet av RSA. I rapporten redovisas enkätresultat från en totalundersökning som FOI genomförde tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) under 2019. Enkäten syftade till att kartlägga och utvärdera vad aktörerna som arbetar med RSA anser att nyttan är med RSA och huruvida RSA leder till den önskade effekt och utveckling som krisberedskapssystemet är i behov av. Rapporten redovisar deskriptiv data för frågorna som ingick i enkäten: bakgrundsfrågor, frågor om arbetet med RSA samt frågor om rapporteringen av RSA. Rapporten kan läsas som ett fördjupat underlag till huvudrapporten för studien "Kunskap för beredskap: Vad har risk-och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och hur kan nyttan öka?" som ges ut av FOI samtidigt som denna rapport.