Lag och cybersäkerhet i smart vägtrafik

Författare:

 • Sabrine Wennberg
 • Erik Zouave
 • Margarita Jaitner

Publiceringsdatum: 2019-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4811--SE

Sidor: 99

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt
 • Informationssäkerhet

Nyckelord:

 • smart vägtrafik
 • smarta fordon
 • smarta vägnät
 • intelligenta transportsystem
 • automatisering
 • självkörande fordon

Sammanfattning

Automatisering i trafiken är en trend som har fått fart under de senare åren och troligtvis kommer att ha en stor inverkan på vårt samhälle. Trenden bär med sig förändringar, anpassningar och nya utmaningar för vägtrafiken. Den framskridande automatiseringen av fordon innebär både en allt svårare överskådlig komplexitet, men även att teknologin ytterst kommer att direkt påverka människans liv och hälsa. Detta sätter i sin tur frågan om cybersäkerheten, och dess reglering i nytt fokus. Denna studie har kartlagt ett flertal lagrum och bestämmelser som är relevanta för cybersäkerheten i uppkopplade, automatiserade fordon. Lagrummen identifierades utifrån tidigare utredningar om lagstiftning och reglering. Följande lagrum låg i fokus för studien: civilrätten för smart robotteknik, dataskyddsbestämmelser, nätverks- och informationssäkerhet i samhällsviktig verksamhet (NIS), säkerhetsskyddsbestämmelser, förslag om IKT-standardiseringsbestämmelser, bestämmelser om intelligenta transportsystem (ITS & och C-ITS), produktansvars- och produktprövningsbestämmelser, fordonskontrollsbestämmelser samt försäkringsbestämmelser. Cybersäkerhetsregleringen för transportsektorn i sin helhet utgörs av en fragmenterad och komplex lagstiftning. Olika lagrum fyller olika syften, med krav som ofta riktas till olika typer av aktörer och verksamhet. Medan det inte finns harmoniserade cybersäkerhetskrav mellan olika lagrum finns det ett antal åtgärder som är återkommande. Dessa innefattar att anmäla verksamhet till behöriga myndigheter, bedöma risker och vidta säkerhetsåtgärder, samt rapportera säkerhetsincidenter.