Principer för effektivare anskaffning av ledningsstödsystem: En litteraturstudie

Författare:

  • Johan Nordström
  • Susanna Nilsson
  • Mari Olsén

Publiceringsdatum: 2019-12-11

Rapportnummer: FOI-R--4853--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • framgångsfaktorer
  • anskaffning
  • ledningsstödsystem
  • Försvarsmakten

Sammanfattning

Erfarenheter från genomförda anskaffningar av ledningsstödsystem har visat att projekten ofta blir försenade och dyrare än beräknat samt att de levererade systemen ofta är dåligt anpassade till användarnas behov och övriga delar av systemet. Denna rapport syftar till att utgöra en grund för ett fortsatt arbete med att identifiera principer som leder till en effektivare anskaffning och integration av ledningsstödsystem i den svenska militära kontexten. Målsättningen är att hitta faktorer som har betydelse för att anskaffningsprojekt ska bli lyckade. Rapporten baseras på en litteraturstudie där framgångsfaktorer för lyckad anskaffning och utveckling har identifierats. Framgångsfaktorerna har kategoriserats och sammanfattas i 21 principer som skulle kunna bidra till effektivare anskaffning och integration av ledningsstödsystem. Principerna kan indelas i principer för: en gynnsam organisationskultur, upprätthållande av en effektiv anskaffning på lång sikt, uppstart av projekt, projektarbetet, val av teknik samt uppföljning och utvärdering. Resultaten i denna rapport bör ligga till grund för en fortsatt studie som validerar vilka av de identifierade principerna som sannolikt leder till en effektivare anskaffning och integration av ledningsstödsystem i en svensk försvarskontext.