Beyond Bursting Bubbles – Understanding the Full Spectrum of the Russian A2/AD Threat and Identifying Strategies for Counteraction

Författare:

 • Michael Jonsson
 • Robert Dalsjö

Publiceringsdatum: 2020-07-03

Rapportnummer: FOI-R--4991--SE

Sidor: 212

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Övrigt

Nyckelord:

 • avreglingsförmåga
 • A2/AD
 • Baltikum
 • Nato
 • Ryssland
 • sjömål
 • Markmål
 • luftmål
 • radar
 • motmedel
 • skenmål
 • Iskander
 • S-400
 • Bastion

Sammanfattning

Stater som har förmågan att använda en kombination av sensorer och långdistansrobotar för att hindra antagonister från att operera inom en exkluderingszon sägs besitta avreglingsförmåga (eng. A2/AD). Denna studie fördjupar analysen av Rysslands A2/AD-förmåga, med utgångspunkt i en FOI-rapport publicerad 2019 (Bursting the Bubble). Tio internationella experter bidrar med kapitel om fem teman - rysk avreglingsförmåga idag och i framtiden; handlingsoptioner för att motverka rysk A2/AD i Europa; koncept för att försvara eller återta territorium inom en fientlig exkluderingszon; metoder att hantera hotet från långräckviddig precisionsbekämpning; samt hur rysk avreglingsförmåga påverkar maktbalansen i Europa. Studien utmynnar inte i någon enskild, övergripande slutsats, men betydande samsyn föreligger hos merparten av författarna. Å ena sidan kan Ryssland inte skapa ogenomträngliga "bubblor" där Västs stridskrafter inte kan operera. Å andra sidan bedöms motåtgärder mot rysk A2/AD vara komplexa, resurskrävande och behäftade med risker för höga förlustsiffror. De kritiska faktorerna är vilka förmågor som krävs, förväntade förlustsiffror, realistiska tidshorisonter - och politisk vilja att axla de kostnader och risker som krävs. Flera av författarna menar att rysk A2/AD-förmåga vore svårast att hantera under ett snabbt krisförlopp - till exempel ett landangrepp i Baltikum - där förstärkningar och luftunderstöd krävs omgående, varför motåtgärder behöver vara väl förberedda. Jämfört med Bursting the Bubble breddas analysen med t ex elektronisk krigföring, cyber och icke-militära metoder, samt fördjupas. Betydande osäkerhet eller oenighet kvarstår även kring temata såsom nivån av integration inom ryskt luftvärn; påverkan av smygförmåga; känsligheten för elektronisk krigföring m.m.