Hybrida hot - Scenarier och exempel som stöd för utbildning inom Polismyndigheten

Författare:

  • Patrik Thunholm

Publiceringsdatum: 2021-04-15

Rapportnummer: FOI-R--5137--SE

Sidor: 83

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • hybrida hot
  • polis
  • scenario
  • gråzon

Sammanfattning

Hybrida hot från en statlig antagonistisk aktör eller dess ombud kan existera i fredstid och befinna sig i hela spektrumet mellan inre och yttre säkerhet. Hoten kan vara svårförståeliga eller svårupptäckta, vilket ställer krav på att konkretisera problematiken och öka förståelsen hos exempelvis polisanställda. Med utgångspunkt i en grundläggande förståelse för hotbildens och hotens karaktär torde det vara möjligt att utveckla förmågan att detektera och hantera dessa hot. I denna rapport introduceras förståelsemodeller som kan användas för att kategorisera olika typer av hot beroende på deras karaktär. Vidare presenteras närmare fyrtio scenariobyggstenar tillsammans med sju scenarier. Scenarierna har olika övergripande teman och beskriver exempelvis organiserad brottslighet, ordningsstörningar och informationsinhämtning. Scenarierna förutsäger inte vad som kommer att ske. Ansatsen är utforskande och spänner upp utfallsrummet för vad som skulle kunna hända och därigenom påverka Polismyndigheten i situationer som inte inbegriper väpnad konflikt (krig). I rapportens bilaga presenteras dessutom dokumentation av ett sjuttiotal rapporterade exempel och händelser. Dessa redovisas för att skapa transparens kring metoden samtidigt som de också kan tjäna som inspiration för fortsatt scenarioarbete eller utgöra diskussionsunderlag. Sammantaget presenteras ett mångfacetterat utbildningsunderlag som kan användas av Polismyndigheten för att öka anställdas förståelse för hybrida hot.