Underwater soundscape at the Northern Midsea bank - The influence of ship noise on ambient noise and its implications for marine mammal management

Författare:

  • Emilia Lalander
  • Robin Larsson Nordström
  • Mathias Andersson

Publiceringsdatum: 2021-10-14

Rapportnummer: FOI-R--5168--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Undervattensforskning

Nyckelord:

  • tumlare
  • undervattensbuller
  • akustiska mätningar
  • AIS
  • fartygstrafik Östersjön

Sammanfattning

Ljudnivån i havet har stadigt ökat under de senaste årtiondena, huvudsakligen till följd av ökad fartygstrafik. Bullret överlappar i frekvens med ljud som marina djur använder sig av i undervattensmiljön och kan påverka dem negativt. Syftet med den här studien är att öka kunskapen om ljudmiljön i Norra Midsjöbanken, med fokus på fartygsbuller samt hur bullret kan minska. Ljuddata insamlade på Norra Midsjöbanken mellan år 2015 - 2018 har använts. En ny metod för att separera det naturliga ljudet från det antropogena presenteras. Resultaten visar att det finns naturliga variationer i vädret som orsakar säsongsvariationer i ljudnivån, men fartygsbullret överstiger nästan alltid den naturliga ljudnivån i frekvensbandet 80 - 200 Hz, till och med under mycket blåsiga förhållanden. Uppmätta ljudnivåerna är inte så höga att de maskerar viktiga ljud för den utrotningshotade Östersjötumlarpopulationen någon större del av dygnet. Inte heller är det troligt att deras beteende påverkas. Båda mätstationerna ligger dock mer än 3 km från närmaste farled inom Natura 2000 området vilket gör att detta resultat inte nödvändigtvis är giltig för andra delar av området. För torsken är ljudnivån tillräckligt hög för att maskera kommunikationen mer än 50% av tiden, vilket kan påverka reproduktionsframgången. Resultaten visar att det finns ett behov av att ytterligare förstå påverkan av undervattensbuller. Det behövs även åtgärder inte bara för att minska påverkan av undervattensbuller på marina arters kommunikation utan också för att förbättra de habitat som påverkas av buller, särskilt inom Natura 2000 områden som etablerats för artskydd.