China's Economic Influence in the Arctic Region: The Nordic and Russian cases

Författare:

  • Oscar Almén
  • Christopher Weidacher Hsiung

Publiceringsdatum: 2022-06-20

Rapportnummer: FOI-R--5326--SE

Sidor: 117

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Sammanfattning

I takt med att kinesiska investeringar och engagemang i Arktis har ökat har inte bara de nordiska staternas utan även Rysslands misstankar och oro för säkerhetskonsekvenserna av ett större kinesiskt engagemang i regionen ökat. Att använda sitt ekonomiska inflytande för strategiska syften har blivit en huvudkomponent i Kinas utrikespolitiska strategi, eller vad som ofta kallas Kinas ekonomiska statskonst. Denna studie undersöker kinesisk ekonomisk statskonst gentemot de nordiska länderna och Ryssland med fokus på Arktis. Studien visar att kinesiska aktörer har gjort ansträngningar för att försöka investera i Arktis, men få av dessa planer har resulterat i genomförda affärer. När det gäller de nordiska länderna fortsätter kinesisk handel och investeringar att öka. Samtidigt är den allmänna ekonomiska exponeringen mot Kina fortfarande begränsad. När det gäller Ryssland är den ekonomiska sårbarheten relativt sett högre. Kina är Rysslands största handelspartner men Ryssland är mycket mindre viktigt för Kina. Den ryska ekonomin blir gradvis mer kopplad till den kinesiska marknaden och ekonomin, särskilt inom energiområdet. Dessa trender har alla förstärkts på grund av det pågående kriget i Ukraina. Kinas ekonomiska statskonst är inte alltid riktat mot ett lands ekonomi som helhet utan kan rikta sig mot specifika företag eller sektorer. Som framgår av denna studie har Kina med varierande grad av framgång använt bestraffande ekonomiska metoder mot vissa nordiska regeringar och andra aktörer för att nå politiska mål. När det gäller specifika investeringar identifierar studien ett antal fall som potentiellt kan få negativa nationella säkerhetskonsekvenser. Skyddsåtgärder såsom lagstiftning om investeringsgranskning och uteslutning av kinesiska företag från att delta i utvecklingen av 5G har begränsat riskerna med kinesiska ekonomiska aktiviteter i de nordiska länderna.