Changes in the underwater soundscape in Kattegat due to shipping re-routing

Författare:

  • Emilia Lalander
  • Robin Larsson Nordström
  • Mathias Andersson

Publiceringsdatum: 2022-11-29

Rapportnummer: FOI-R--5334--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Undervattensforskning

Nyckelord:

  • fartygsbuller
  • sjöfartsomläggning
  • ljudlandskap
  • tumlare
  • torsk

Sammanfattning

I juli 2020 delades huvudleden för kommersiella fartyg i Kattegatt, rutt T, upp i två: en farled för stora fartyg och en för mindre fartyg närmare den svenska kusten. Denna studie fokuserar på hur sjöfartsbuller förändrar ljudbilden i en region efter att denna stora omdirigering genomförts och hur detta potentiellt påverkar den marina miljön, till exempel kommunikationsutrymmet, särskilt för tumlare (Phocoena phocoena) och ett av dess byten, torsken (Gadus morhua). Båda arterna använder naturligt ljud för att orientera sig och torsk kommunicerar i låga frekvenser (<200 Hz). Data om fartygsrörelser, vind, ljudhastighetsprofil och både modellerade och uppmätta ljudnivåer erhölls. Datamängden omfattar en period på två år där omläggningen sker efter halva tiden. Vidare användes två metoder för att studera miljöpåverkan av buller på tumlare och torsk. Resultaten avslöjade generellt en hög ljudtrycksnivå längs farlederna. Omläggningen har ökat bullret, i tersbandet omkring 100 Hz centerfrekvens, längs kustleden i norra Kattegatt med 5-6 dB och i söder 3-4 dB. Fartygsbullret har också spridit sig över ett större område. Den akustiska habitatkvaliteten i form av kommunikationsräckvidd har minskat för arter som torsk men inte tumlare. Däremot har tumlarens förmåga att upptäcka naturliga ljud minskat. Större områden undviks potentiellt av tumlaren på grund av fler fartyg i den nya sjöfartsleden efter omdirigeringen.