En fond för stora och små? Analys av deltagandet i Europeiska försvarsfonden 2021

Författare:

  • Ann Lundberg

Publiceringsdatum: 2023-03-22

Rapportnummer: FOI-R--5446--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Försvarsekonomi

Nyckelord:

  • Europeiska försvarsfonden
  • forskning och utveckling
  • försvarsmarknad
  • fragmentering
  • försvarsföretag
  • kompetensblocksteorin

Sammanfattning

Europeiska försvarsfonden (EDF) har bland annat målet att stödja samverkan vid utveckling av försvarsprodukter och teknik och därigenom stödja ett effektivt nyttjande av försvarsutgifter inom unionen och minska fragmenteringen på försvarsmarknaden. Det har dock befarats att EDF kan leda till att de stora länderna i EU utmanövrerar de mindre och medelstora länderna samt att stora företag kan ha större möjlighet att delta jämfört med mindre. Studiens syfte är att undersöka om det finns en skillnad mellan hur stora respektive små länder och små respektive stora företag deltar i EDF samt om projekten har förutsättningar att minska fragmenteringen på den europeiska försvarsmarknaden. Studiens resultat tyder på att de stora ländernas, dvs. Frankrikes, Tysklands, Italiens och Spaniens, deltagande inte sker på bekostnad av de små. De stora länderna har ett omfattande deltagande, men sett i relation till nivån på försvarsutgifterna är det inte oproportionerligt stort. De större och nationellt viktiga försvarsföretagen har det största deltagandet och har tilldelats majoriteten av de beviljade medlen. Det går dock inte att entydigt utläsa att små och medelstora företag har haft sämre möjligheter att delta. Studiens resultat visar också att det är ett fåtal projekt som har möjlighet att bidra till minskad fragmentering.