Informationsfusion. Förslag till "strategisk forskningskärna" år 2001-2005

Författare:

 • Cantwell John
 • Schubert Johan
 • Svensson Per

Publiceringsdatum: 2001-02-01

Rapportnummer: FOA-R--00-01632-505

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informationsfusion
 • datafusion
 • situationsvärdering
 • hotvärdering
 • resursallokering
 • information fusion
 • data fusion
 • situation assessment
 • threat assessment
 • resource allocation

Sammanfattning

Vi beskriver ett förslag till strategisk forskningssatsning inom området Informationsfusion, avsett att bedrivas under åren 2001-2005. Förslaget har ett starkt inslag av forskningssamverkan mellan Försvarets forskningsanstalt (FOA) och universitet och högskolor (UoH). Samråd i nätverksform med försvarsindustri och domänexpertis från Försvarsmakten och Försvarshögskolan planeras, bl a genom inrättande av en referensgrupp. Samverkan med UoH föreslås ta formen av ett doktorandprogram med handledning från såväl UoH som FOA.