En granskning av forskningen inom Distribuerad, Ständig Planering

Författare:

  • Walter Johan

Publiceringsdatum: 2001-05-07

Rapportnummer: FOA-R--00-01759-517

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Agenter
  • planering
  • multiagentsystem
  • agents
  • planning
  • multiagent systems
  • 77
  • Data- och Informationsfusion

Sammanfattning

Komplexa, verklighetsnära områden kräver en omarbetning av traditionella närmanden till Al planering. Planering och exekvering i en dynamisk miljö kräver en ständig närvaro, i vilken planeringen ochexekveringen är sammanfogade. Vidare krävs att osäkerhet, i de nuvarande och projekterade tillstånden, är beaktade och korrekt hanterade, och omplanering kan ske när läget förändras eller planerade handlingar misslyckas. Dessutom kan komplex planering och exekvering kräva att flera beräkningsagenter och mänskliga planerare samarbetar om en lösning. I denna artikel, beskriver vi en ny paradigm för planering i komplexa, dynamiska miljöer, vilken vi benämner distribuerad ständig planering (distributed continual planning (DCP)). Vi argumenterar för att det är nödvändigt att utveckla DCP system för att framgångsrikt kunna utveckla planeringstillämpningar i dessa miljöer. Vi ger en historisk översikt över forskningen som lett fram till det nuvarande läget inom DCP och beskriver forskning inom distribuerad och ständig planering.