Planera för det okända? - Om hantering av osäkerhet

Författare:

 • Dreborg Karl-Henrik
 • Eriksson E Anders
 • Jeppsson Ulla
 • Jungmar Marie

Publiceringsdatum: 1994-09-15

Rapportnummer: FOA-R--94-00005-1.2

Sidor: 90

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • osäkerhet
 • osäkerhetshantering
 • långsiktplanering
 • samhällsplanering
 • civil beredskap
 • scenarier
 • spel
 • övningar
 • flexibilitet
 • anpassbarhet
 • successiva beslut
 • handlingsfrihet
 • 14

Sammanfattning

Denna rapport behandlar problemet med osäkerhet i samband med långsiktig planering. Centrala frågor i rapporten är: Går det att öka en organisations förmåga att hantera det oväntade? Hur kan man planera för det (delvis) okända? Rapporten grundas på erfarenheter som FOAs försvarsanalytiker fått vid arbetet med framför allt den civila delen av totalförsvaret. Fyra exempel från detta arbete finns med i rapporten. Syftet med rapporten är, att utifrån dessa erfarenheter och litteraturstudier utveckla en begreppsapparat och formulera några principer som ska vara möjliga att tillämpa i långsiktlig samhällsplanering. Många planeringsproblem inom totalförsvarets långsiktsplanering handlar om bedömningar av sådant som den (militär)tekniska utvecklingen, svensk samhällsutveckling, t ex utrikesberoendets utveckling, militärpolitiska förändringar i omvärlden och vilka mål och motiv en angripare kan ha vid ett angrepp på Sverige. Dessa faktorer kommer alltid att vara i hög grad osäkra. Det är därför viktigt att beredskapen inte vilar på antagandena i något enstaka planeringsfall, utan att åtgärder väljs som ger god effekt under många olika omständigheter. En slutsats är att det är nödvändigt att acceptera ett visst mått av osäkerhet som något oundvikligt. Genom att skifta fokus från vad vi vet eller tror vi kan ta reda på, till vad vi inte kan veta om framtiden, kommer vi att leta efter andra lösningar. Det blir viktigt att skapa handlingsutrymme för framtiden, att kunna fatta successiva beslut och att utveckla en kompetens att agera i uppdykande, oväntade situationer. För det senare kan spel och övningar vara ett bra medel. En annan slutsats i studien är att osäkerheter i beslutsunderlag måste redovisas tydligt och begripligt för beslutsfattarna. När det finns många osäkra faktorer, har en enkel analysmodell en viktig fördel: beslutfattaren är medveten om vilka resonemang han bygger på och kan lättare ta hänsyn till osäkerheter i underlaget.