Simulerade incidentrapporter från ubåtsjakt

Författare:

  • Neider Göran

Publiceringsdatum: 1997-01-28

Rapportnummer: FOA-R--96-00295-3.4

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • antisubmarine warfare
  • incident report
  • intelligence analysis
  • simulation
  • incidentrapporter
  • simulering
  • ubåtsjakt
  • underrättelseanalys

Sammanfattning

Rapporten beskriver ett datorgenererat underlag till en metodstudie för att prediktera nästa underättelserapport vid ubåtsjakt. Rapporten riktar sig främst till dem som är insatta i metodstudie "Prediktion av främmande ubåtars framtida position". Resultatet består av fingerade rapporter om främmande undervattensverksamhet av den typ som inkommer till en ledningscentral under en incident. Materialet har skapats med ett simuleringsprogram och innehåller resultat av simuleringar mot åtta scenarier. Rapporten sammanställer data i form av tabeller och bilder.