Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li)

Författare:

 • Derefeldt Gunilla
 • Eriksson Lars
 • Andersson Peter
 • Berggrund Ulf
 • Rozen Ulf
 • Saab AB:
 • Westlund Jan
 • Skinnars Örjan
 • Alfredsson Jens
 • Santesson Rolf
 • Holmberg Johan

Publiceringsdatum: 1998-09-18

Rapportnummer: FOA-R--98-00767-706

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Flyg
 • flygsimulering
 • Saab PMSIM
 • JAS 39 Gripen
 • cockpit
 • frontpanel
 • taktisk indikator (TI)
 • ergonomi
 • färgpresentation
 • färgkodning
 • situationsmedvetenhet
 • CC-SART
 • taktisk situationsmedvetenhet
 • perception
 • kognition
 • aviation
 • flight simulation
 • horizontal-situation display
 • human factors
 • color coding
 • situation awareness
 • tactical situation awareness

Sammanfattning

Flygförares informationsinhämtning i krävande stridsmiljö ställer stora krav på förmåga att bedöma kvalitet/osäkerhet av den presenterade informationen. Det är framförallt väsentligt att informationen är anpassad till flygförarens specifika uppgifter och hans förmåga att uppfatta, tolka och förstå uppgiften. Det är viktigt att utröna vilka möjligheter som färgpresentation erbjuder och vilka begränsningar det har. Föreliggande studie har utförts inom projekt 284a. "Färg som informationsbärare för presentationsytor i cockpit" inom Nationella FlygForskningsProgrammet (NFFP). Projektet har bedrivits i samverkan mellan Saab och FOA. Projektets syfte har varit att från nuvarande systemlösning till presentationsutformning i fpl 37 och 39 starta verksamhet och ta fram forskningsresultat vad avser olika ansatser för användning av färg som informationsbärare i cockpit. Syftet med föreliggande rapport har varit att studera om färg kan öka flygförares taktiska situationsmedvetenhet (SA) och underlätta beslutsfattande. I studien har nuvarande monokroma systemlösning till presentationsutformning i fpl 39 jämförts med två färgansatser - dikrom och polykrom. Färgansatserna har framtagits utifrån standardiserade färgspecifikationer samt utifrån flera kriterier: internationella synergonomiska mått på kontrast och läsbarhet samt perceptuella och kognitiva principer för färgkodning och fårgbenämningar. Vid framtagandet beaktades även resultat från tidigare simulatorstudier vid Saab av färgkodningens betydelse för presentation på "head-down" indikatorer. Dagens monokroma ansats samt de två färgansatserna studerades under dynamiska realistiska uppdragslika förhållanden i Saabs avancerade simulator för presentation och manövrering (PMSIM). Sju flygförare användes i studien. De olika ansatserna studerades för olika bakgrunden (enkel, komplex) och olika målsymbolformeringar (samlad kolonn, utspridd grupp) i en 3x2x2 faktoriell design med upprepad mätning. Flygförarnas uppgifter bestod i att a) följa ett manövrerande målflygplan och utifrån information i siktlinjesindikatorn (SI) hålla sig inom 5.5 - 7.5 km från målflygplanet utan att avvika mer än 2.5 grader i någon riktning och att b) bland flera målsymboler på den taktiska indikatorn (TI) upptäcka ett aktiverat prioriterat hot och direkt kvittera upptäckten med styrspakens avfyrningsknapp. Tre olika objektiva svarsmått registrerades: a) avvikelse i färdvinkel och avstånd, b) reaktionstid från upptäckt av prioriterat hot till kvittens av detsamma samt c) antal korrekta/inkorrekta svar. Varje flygförare genomförde 24 st. simuleringslöpor. Efter löporna fick flygförarna besvara frågor, bedöma och subjektivt skatta de olika presentationsansatserna i olika avseenden. För skattning av situationsmedvetenhet användes en svensk översättning av CC-SART. Sammanfattningsvis visar resultaten att färgpresentation är överlägsen monokrom: Färgpresentation ger bättre situationsmedvetenhet - taktisk SA, flygförare föredrar fårgpresentation och polykrom fårgansats ger snabbare reaktioner vid komplex bakgrund.