Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen. En informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet

Författare:

 • Jönsson Lena
 • Neider Göran
 • Schubert Johan
 • Svensson Per

Publiceringsdatum: 1999-01-18

Rapportnummer: FOA-R--98-00902-505

Sidor: 127

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informationsfusion
 • datafusion
 • situationsvärdering
 • underättelsesystem
 • demonstrator
 • information fusion
 • data fusion
 • situation assessment
 • intelligence systems
 • demonstrator
 • E14362
 • 73

Sammanfattning

Denna rapport söker förklara begreppen data- och informationsfusion och sätta dem i sitt sammanhang i ledningssystemet. Det ger vidare en översikt över öppen litteratur om informationsfusion för taktisk, markstridsinriktad underrättelsetjänst, presenterar ett antal ideer till hur vissa metoder för informationsfusion skall kunna utformas, och beskriver slutligen hur vi anser att arbetet med att lägga grunden till en demonstrationsanläggning för informationsfusion bör läggas upp. I en sådan demonstrationsanläggning skulle det vara möjligt att visa upp och i ett första steg utvärdera fusionsmetodik i olika taktiska scenarier. Den behandlar bara en del av de metodproblem inom den taktiska underättelsetjänsten som bör kunna behandlas med datavetenskapliga metoder. Rapporten riktar sig till officerare och andra intresserade och är skriven på vardagligt språk, utan den apparat av matematiska formler och formella algoritmbeskrivningar som fordras om man vill förstå metodiken i grunden.