Diagnosing crisis management. Presentation of an instrument for diagnostic observation and inquiry into peacetime social crises

Författare:

 • Kerstin Castenfors

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0028--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • svåra påfrestningar på samhllet i fred
 • kriser
 • krishantering
 • diagnostiskt instrument
 • frågeinstrument
 • nyckelfaktorer
 • ledning
 • samordning
 • informationshantering
 • mediahantering
 • observationer
 • frågebank
 • roll- och ansvarsfördelning
 • aktörer
 • crisis management
 • extraordinary events in society
 • crisis response inventory
 • diagnostic instrument
 • questionnaire
 • key factors
 • command
 • coordination
 • communication
 • information processing
 • media handling
 • 13

Sammanfattning

En undersökningsdesign som möjliggör att information kan struktureras, tolkas och analyseras på ett systematiskt sätt i samband med hanteringen av svåra påfrestningar på samhället i fred (kriser) har utvecklats på FOA, Avdelningen för Försvarsanalys. Denna design har givits formen av ett diagnostiskt observations- och frågeinstrument med vars hjälp ett antal faktorer kan studeras, vilka anses ha stor betydelse vid hanteringen av samhällskriser. Dessa faktorer är grupperade inom områdena ledning, saniordfflng, informations- och mediahantering. Instrumentet är utformat för att studera krishantering på olika samhälleliga aktörs- och ansvarsnivåer och består av frågor och underlag för observationer som belyser de ovan nämnda faktorerna. Observations- och frågeinstrumentet kan anpassas såväl till den typ av krissituation som man vill studera som till krishanteringens olika faser. Om instrumentet används i sin helhet kan samtliga faktorers påverkan på krishanteringen studeras. Om man vill studera hur någon eller några av faktorerna päverkar krishanteringen i en specifik situation eller hanteringsfas, kan delar av instrumentet användas.