Isstormen i Kanada

Författare:

 • Fischer Georg
 • Molin Staffan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0103--SE

Sidor: 100

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • infrastuktur
 • svåra påfrestningar
 • krishantering
 • elförsörjning
 • sårbarhetsanalys
 • infrastructure protection
 • civil emergency
 • crisis management
 • power supply
 • vulnerability analysis

Sammanfattning

Mellan den 4 och 1 O:e januari 1998 drabbades östra Kanada av en isstorm som så småningom skulle komma att kallas den värsta i modern kanadensisk historia. En effekt av isstormen var att det uppstod mycket omfattande skador på elförsörjningen i provinserna Quebec och Ontario. Många vardagliga sociala och ekonomiska aktiviteter avstannade, nödvändiga dagliga rutiner blev antingen omöjliga eller svåra att genomföra och situationen blev livshotande för både manniskor och djur. Det krävdes mycket omfattande insatser från hela samhället för att hantera situationen och för att reparera skadorna på el- och telesystem. FOI:s studie har fokuserats på att belysa isstorrnens effekter för infrastrukturen, främst vad gäller efförsögning och telekommunikationer, och hur man där har hanterat krisen. Även effektema och kdshantefingen inom andra samhällsområden har studerats. I rapporten redovisas några av de viktigare lärdomama från händelsen.