Islaster på fundament till vindkraftverk: Litteraturstudie

Författare:

  • Thor Sven-Erik

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0108--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Vindenergi
  • islaster
  • fundament
  • wind energy
  • wave loads
  • foundations
  • 870

Sammanfattning

Inför en framtida utbyggnad av vindkraften till havs behövs bättre kunskap om de speciella förhållanden som är förhärskande. Speciellt ställs kunskap på is- och vågförhållanden för att vindkraftverk skall kunna dimensioneras på ett säkert och ekonomiskt sätt. I denna rapport redovisas resultatet av en litteraturgenomgång inom området Islaster på fundament till vindkraftverk. Modeller för beräkning av statiska islaster på cylindrar och koner tycks vara relativt tillförlitliga. Det svåra är att hitta relevanta indata till modellerna. Medelvärden och extremer finns väl karterat i de områden som sjötrafiken trafikerar. Däremot saknas detaljerat underlag för sådana områden som är lämpliga för etablering av vindkraftverk. I en liknande litteraturgenomgång studeras inverkan av våglaster på fundament till vindkraftverk. Se rapporten FOI-R--0109--SE.