Dumpade C-stridsmedel i Skagerack och Östersjön - en uppdatering

Författare:

 • Waleij Annica

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0148--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kemiska stridsmedel
 • C-stridsmedel
 • C-ammunition
 • dumpning
 • Skagerack
 • Östersjön
 • Chemical weapons
 • chemical warfare agents
 • C-munition
 • dumping
 • the Skagerrak
 • the Baltic Sea

Sammanfattning

Efter andra världskriget utförde de allierade en omfattande havsdumpning av stora mängder kemisk ammunition (C-stridsmedel) som påträffats på tysk mark. I början på 1990-talet uppmärksammades frågan i svenska massmedier och Sjöfartsverket fick i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Det konstaterades att det inom den svenska kontinentalsockeln utförts dumpning i två områden, ett område utanför fyren Måseskär i Skagerack och i ett område sydost om Gotland i Östersjön. På svenskt initiativ tillsattes 1992 en ad hoc-arbetsgrupp inom HELCOM för att utreda dumpningen av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Slutsatsen var att de dumpade kemiska stridsmedlen inte utgör ett sådant allvarligt hot mot den marina miljön att några bärgningar skulle vara motiverade. Man konstaterade dock att kunskaperna om bl.a. ammunitionens korrosionsstatus, svårmedbrytbara stridsmedels beteende i marin miljö samt eventuella biologiska effekter är ofullständiga. Fortsatta undersökningar rekommenderades. Internationellt samarbete uppmuntrades och Danmark utsågs därför till s.k. Lead Country, för att sammanställa de upptäckter och resultat som medlemsländerna kommer fram till och därefter delge de övriga länderna. Enligt danska Miljöstyrelsen har dock inga sådana uppgifter eller rapporter inkommit ännu. Ett antal internationella konferenser i ämnet har hållits sedan HELCOMs ad hoc-arbetsgrupp avslutade sitt arbete. De flesta, oavsett nationalitet, verkar vara rörande överens om att någon form av övervakning av aktuella dumpningsområden bör ske och att undersökningar om svårnedbrytbara stridsmedels öden i havsmiljön bör göras. Dock har inte särskilt mycket hänt i praktiken.