Modelling of concrete material behaviour with application to reinforced concrete beams subjected to impact

Författare:

 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0167--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Stötbelastning
 • högpresterande betong
 • finit elementanalys
 • materialmodell
 • materialkarakterisering
 • impact loading
 • high performance concrete
 • finite element analysis
 • material model
 • material characterization

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en finit elementanalys av stötbelastning av betongbalkar med konventionell armering. Syftet med detta arbete var att utvärdera möjligheten att med valt analysverktyg och materialmodell kunna förutsäg material och strukturresponsen. Stötbelastningen utfördes med en fallvikt som slog an den enkelt upplagda balken i dess mittspann. Totalt genomfördes fyra fallviktsförsök. Under försöken registrerades fallviktshastighet, balkhastighet, balkacceleration, töjning i de nedre armeringsstängerna och på betongytan. En höghastighetskamera fångade skadeprocessen. Finita elementanalysen gav en annan typ av brott än den i försöken. Vid försöken skedde brottet genom sprickpropagering i främst mod I kombinerat med krossning i anslagszonen och i simuleringen skedd brottet främst pga sprickor i mod II. Förändringar gjordes i modellen och i materialdata men, resultatet från försöken kunde inte återskapas. Slutsatsen är att materialmodellen inte kan beskriva problemet på ett korrekt sätt, givet det här använda analysverktyget och materialdata.