Försök med mätningar av elektromagnetiska fälts rums- och tidskorrelationer i en kustnära miljö

Författare:

 • Lundqvist Björn
 • Dalberg Eva
 • Fristedt Tim

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0178--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Geomagnetiska fältet
 • rumskorrelation
 • tidskorrelation
 • fluxgate-magnetometer
 • geomagnetic field
 • spatial correlation
 • temporal correlation
 • fluxgate magnetometer
 • 650

Sammanfattning

En intressant frågeställning vid utvecklingen av ett system för magnetisk detektion (MAD) av främmande föremål är huruvida en separat referenssensor kan ge tillräcklig information om den elektromagnetiska bakgrunden för att föremålets signal skall kunna filtreras fram ur rådata. I denna rapport presenteras en studie av det jordmagnetiska fältets rums- och tidskorrelationer i en typisk kustnära miljö. För detta ändamål valdes området kring Djupviken i Stockholms södra skärgård. Mätningarna visade att korrelationerna var starkt frekvensberoende, med sämre korrelationer för de högre frekvenskomponenterna. För ofiltrerade data, där dc-komponenten tagits bort genom en subtraktion av tidsmedelvärdet, krävdes förskjutningstider på 3,6-4,7 h för att autokorrelationskurvan skulle nå sitt första nollställe. För data som högpassfiltrerats med den undre gränsfrekvensen 20 mHz (lägsta frekvensen i MAD-bandet) erhölls istället ca 10 s. På samma sätt sänkte filtreringen rumskorrelationens tidsmedelvärde. För en mätning med magnetometeravståndet 780 m sjönk det från 0,62 till 0,26, och för en mätning med avståndet 520 m sjönk det från 0,73 till 0.40.