Miljöriskbedömning av brandövningsplats och bergdeponi vid Musköbasen

Författare:

  • Qvarfort Ulf
  • Waleij Annica
  • Mikko Henrik

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0231--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MIFO-modellen
  • miljöriskbedömning
  • PCB organiska tennföreningar
  • environmental risk assessment
  • PCBs
  • organotin compounds
  • MIFO method

Sammanfattning

Inom ramen för ett större miljöprojekt har FOI och SGU genomfört en miljöutredning vid Musköbasen avseende förorenade områden, efterbehandling och därmed sammanlänkade kostnader. Syftet med miljöutredningen var att ta fram ett preliminärt underlag avseende efterbehandlingsbehov av förorenade områden (mark, grundvatten, ytvatten och sediment) vid en eventuell del-respektive totalavveckling av verksamheten. Miljöriskbedömningen av Musköbasen har genomförts enligt den s.k. MIFO-modellen. Undersökningsmetodiken är uppdelad i två faser, där FAás 1 omfattar orienterande studier och Fas 2 innefattar översiktliga undersökningar. I Fas 1 identifierades två objekt som ansågs vara i behov av närmare undersökning, nämligen brandövningsplatsen och bergdeponin. En undersökning enligt Fas 2 har därefter genomförts avseende dessa objekt. Med ledning av resultaten från genomförda jord- och grundvattenanalyser har en slutlig riskbedömning gjorts för dessa objekt. Sammanfattningsvis placeras brännplatsen i Riskklass 2 främst med hänsyn till att höga halter av PCB förekommer inom själva brännytan samt att mycket höga halter tributyltenn återfunnits i grundvattnet. För att åtgärda problemet bör massorna grävas bort PA och sändas till deponi. Bergdeponin placeras i Riskklass 3 med förbehåll att ett kontrollprogram upprättas för att kunna studera eventuella förändringar över tiden. Trots relativt höga halter av organiska tennföreningar sker sannolikt ett begränsat utflöde till viken och den övriga verksamheten torde bidra med ett betydligt större tillskott av organiska tennföreningar till miljön.