High performance concrete "HPC"-field experiments and production

Författare:

 • Magnusson Johan
 • Unosson Mattias
 • Carlberg Anders

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0256--SE

Sidor: 166

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Högpresterande betong (HPC)
 • produktion
 • armering
 • skjutförsök
 • penetration
 • anslagshastighet
 • randeffekter
 • high performance concrete (HPC)
 • production
 • reinforcement
 • penetration tests
 • impact velocity
 • boundary effects

Sammanfattning

Föreliggande rapport behandlar produktion och skjutförsök på högpresterande betong (HPC). Sammanlagt 62 försök var genomförda indelade i sex försöksserier. Målens tryckhållfasthet varierade mellan 30 MPa och 220 MPa. Vid ett tillfälle tillverkades en betong överstigande en hållfasthet på 250 MPa. Vid skjutförsöken användes tre olika projektiltyper vilka hade en diameter av 43 mm, 75 mm samt 152 mm. Resultaten från provgjutningarna visar att betong med hållfastheter t o m 150 MPa tillåter storskalig produktion. Erfarenheterna från dessa gjutningar pekar på svårigheterna med fältmässig produktion av betonghållfastheter överstigande 180 MPa p g a dess höga viskositet. Skjutförsöken visar tydligt att en ökning av betonghållfastheten resulterar i ett ökat penetrationsmotstånd av betongkonstruktioner. Försöken visar emellertid att betonghållfastheter på mellan 120 MPa och 160 MPa endast ger en relativt måttlig ökning av skyddsförmågan. Armering ökar också betongkonstruktioners skyddsförmåga. Experimenten visar emellertid att armeringsmängden bör ligga omkring 6 volymprocent för att erhålla en reducering av penetrationsdjupet på 25%. Effekten av olika anslagshastigheter studerades dessutom. Relativt stora ökningar av penetrationsförmågan observerades vid ökande projektilhastighet. Vidare visade försöken att de erhållna resultaten kan påverkas av valet av måldimensioner. För att minimera inverkan av randeffekter bör måldiametern vara 15-20 gånger så stor som projektildiametern.