Destruktion av rökgranater under vatten

Författare:

 • Carlsson Tomas
 • Dyhr Kurt
 • Johansson Martin
 • Lamnevik Stefan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0280--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Rökgranat
 • destruktion
 • hexakloretan
 • miljö
 • smoke grenades
 • destruction
 • hexachlorethan
 • environment
 • demilitarisation

Sammanfattning

Metoden att förbränna rökburkar under vatten studerats i stor skala och ca 150 burkar har förbränts. Försöken har visat att det är möjligt att bränna rökburkar under vatten i stor skala, men metoden måste förfinas för att den skall fungera industriellt. För att finna en avsättning för den bildade zinkkloriden så har ett fåtal företag som säljer zinkklorid kontaktats. Tyvärr har vi inte lyckats få en tillräckligt ren zinkloridlösning för att klara renhets specifikationen från dessa företag. En alternativ metod som maler de obrända burkarna och separerar de ingående komponenterna har också testats. Metoden har fungerat framgångsrikt och zinkmetall, hexakloretan och tillsatsämnena har separerats. Problemet är att finna en avsättningen för hexakloretan. Följande slutsatser har dragits: 1. För bränning av rökgranter under vatten måste en effektiv antändningsmetod utvecklas. 2 För att metoden skall bli lönsam måste en marknad för zinkkloriden identifieras. Tyvärr möter den inte den spec som gäller på marknaden idag. 3. Metoden att separera ingående komponenter kan finna alternativa tillämpningar, t.ex. för magnesium och HMX. 4. Nya energetiska material bör vara enkla att separera och återvinna.