Inversion of seabed parameters in the Stockholm archipelago

Författare:

 • Abrahamsson Leif
 • Andersson Brodd Leif

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0300--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Undervattensakustik
 • transmissionsförlust
 • inversion
 • genetisk algoritm
 • vågutbredningsmodell
 • känslighetsanalys
 • underwater acoustics
 • transmission loss
 • inversion
 • genetic algorithm
 • wave propagation model
 • sensitivity analysis

Sammanfattning

Syftet med detta arbete var att tillämpa akustisk inversionsmetodik på ett område i Stockholms skärgård med stora bottenvariationer såväl vertikalt som horisontellt. Inversionerna baserades på mätningar, utförda i maj 2001, av transmissionsförluster längs en 2,5 km lång sträcka. Bottenparametrarna uppskattades genom att minimera skillnaden mellan modellberäknade och uppmätta värden. Den paraboliska vågekvationen användes som ljudvågsutbredningsmodell, och inversionerna genomfördes med en genetisk algoritm. Dessa resulterade i relativt god anpassning mot uppmätta data. De inventerade bottenparametrarna utvärderades sedan genom simuleringar och jämförelser mot kontrolldata för frekvenser som inte hade använts i inversionen. Överensstämmelsen mellan beräknade och mätta parametrar var relativt god.