Säkerhet i aktiva nät

Författare:

  • Persson Mats

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0309--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • aktiva nät
  • IT-säkerhet
  • mobil kod
  • active networks
  • computer security
  • mobile code

Sammanfattning

Rapporten beskriver aktiva nät och vad de kan användas till. De forskningsresultat som hittills framkommit beskrivs översiktligt och i rapporten görs även en analys och värdering av säkerheten i några implementationer av aktiva nät. Med aktivt nät menas ett nät vars funktionalitet kan ändras genom att programkod, så kallad mobil kod, skickas mellan nätets olika noder. På detta sätt kan man behandla nätet som en "gemensam delad dator". Redan idag kan man se tydliga tendenser på att nätet blir alltmer aktivt. Exempel på detta är brandväggar och webproxies. Dessa kan konfigureras och styras med snabb laddning av ny programkod. En nackdel är att denna form av programkod leder till större säkerhetsrisker.