Marksensornät och intelligenta agenter -- en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem

Författare:

 • Jungert Erland
 • Walter Johan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0317--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • intelligenta agenter
 • multiagentsystem
 • marksensornät
 • datafusion
 • distribuerad datafusion
 • intelligent agents
 • multiagent systems
 • unattended ground sensornet
 • UGS
 • data fusion
 • distributed data fusion

Sammanfattning

Nya typer av sensorsystem kommer att behöva utvecklas som en följd av de ökade kraven på mer kunsap och mer information om det aktuella stridsläget i olika kris- och krigssituationer. Sådana sensorsystem kommer att bli mycket komplexa och insatser för att utveckla system som är enkla att , underhålla och vid behov expandera kommer att krävas. Traditionella systemarkitekturer svarar inte mot dessa krav och av denna anledning kommer andra metoder att behöva prövas och utvecklas. I denna rapport beskrivs en systemarkitektur med egenskaper som svarar mot aktuella behov i moderna spanings- och ledningssystem anslutna till sensornätverk. Grundläggande element i arkitekturen utgörs av intelligenta agenter, som enkelt uttryckt är autonoma programobjekt som självständigt kan utföra olika uppgifter, såsom t ex distribuerad sensordatafusion. Denna rapport beskriver och diskuterar intelligenta agenter och hur sådana kan användas i komplexa system samt pekar också på internationell forskning inom området samt beskriver mer speciellt hur tekniken kan användas i ett marksensornät.