Survey of caesium-137 and strontium-90 in the lower part of the stream

Författare:

 • Nylén Torbjörn
 • Tjärnhage Åsa
 • Bergman Inger
 • Nygren Ulrika

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0319--SE

Sidor: 19

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • 137Cs
 • 90Sr
 • deposition
 • wet land
 • redistribution
 • beläggning
 • våtmark
 • omfördelning

Sammanfattning

En större deposition av 137Cs upptäcktes med hjälp av flygmätningar 1986 i den nedre delen av Verkmyrån, som är utloppet från Hillesjön. I denna studie har detta område blivit undersökt med en bärbar gammaspektrometer kopplat till en GPS, "ryggsäck". Fem olika områden har identifierats och mätts, en alskog, en grandunge i alskogen som har uppvisat en högre 137Cs-aktivitet än den omgivande alskogen, två vassområden och en barrskog. Resultaten visar att förhöjda 137Cs-aktiviteter fanns i alskogen, grandungen och i vassområdena. I dessa områden varierade depositionen mellan 500-1500 kBq/m2. Alla dessa områden låg in anslutning till Verkmyrån. I barrskogen som låg nära alskogen, men längre ifrån ån, var depositionen 200 kBq/m2. Jordprover från de olika områdena togs också och skiktades innan mätning av 137Cs och 90Sr. Samma stora skillnad i deposition som för 137Cs kunde inte ses inte för likartade distributionsmönster i de olika områdena, med en maz i aktiviteten vid ~ 5 cm djup. Slutsatsen från denna kartläggning är att de förhöjda 137Cs-värdena i området närmast ån kommer från omfördelning av aktivitet från Hillesjön, som främst skedde 1986. 90Sr har inte omfördelats från Hillesjön till utloppet i samma utsträckning som 137Cs.