Studie av samverkande robotsystem: Ett vapensystem ingående i ledningsnätverket

Författare:

 • Alvå Peter
 • Andersson Folke
 • Sandblom Andreas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0321--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robotsystem
 • scenarier
 • autonomitet
 • samordnad styrning
 • ledning
 • nätverk
 • simulering
 • missile systems
 • scenarios
 • autonomy
 • co-operative control
 • command & control
 • network
 • simulation

Sammanfattning

Ett system av flygande robotar där varje robot kan utbyta information med varandra öppnar för nya möjligheter, till exempel samverkan för att underlätta målidentifiering och målval. Robotsystemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk. Rapporten beskriver spelkort för ett attackrobotsystem med laser- och radiolänk för informationsutbyte och för ett UAV-system med möjlighet att samverka med robotsystemet. I ett scenario visas hur attackrobotar och UAV-systemets samordningseffekter kan utnyttjas för att uppnå taktiska fördelar. Forskningsaspekter kring autonoma styrsystem för samverkande robotar behandlas också. Ett samverkande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida slagfältet, speciellt om spaningsUAVer, attackrobotar samt ledningsnätverk kan utbyta relevant underrättelse- och mållägesinformation under såväl sök- som anfallsfas.