Study of a nematic zero-twist liquid crystal spatial light modulator

Författare:

 • Hällstig Emil
 • Lindgren Mikael
 • Sjöqvist Lars

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0345--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • SLM
 • vätskekristall
 • strålstyrning
 • fasmodulering
 • spatial light modulator
 • liquid crystal
 • beam steering
 • phase modulation

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver en utvärdering av en kommersiell vätskekristall SLM (ljusmodulator). Flera olika metoder för att karakterisera och utvärdera optiska egenskaper hos SLM:er har studerats. Metoderna har testats med hjälp av simuleringar och experimentella resultat. Fasresponsen hos en SLM beskriver relationen mellan pålagd spänning och fasmodulering av ljuset. Fasresponsen är vanligtvis icke-linjär vilket härrör från fysikaliska egenskaper hos vätskekristallmaterialet. Genom att använda en "look-up" tabell (LUT) kan ett nära linjärt samband för fasresponsen erhållas. En optimerad LUT som ger ett nästan linjär fasrespons har bestämts genom experiment. Effekten av en icke-linjär fasrespons har också studerats med avseende på laserstrålstyrning och strålformning. Genom att använda en optimerad LUT ökades strålstyrningseffektiviteten. För strålformningstillämpningar erhölls mer ljus till den önskade "spatiella" region jämfört med bakgrunden.