Position of a small fin on a missile body for maximum directional stability

Författare:

 • Wackers Jeroen

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0367--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Fena
 • robot
 • girstabilitet
 • girmoment
 • kroppinterferens
 • fin
 • missile
 • directional stability
 • yawing moment
 • body interference

Sammanfattning

Vindtunnelmätningar och CFD-beräkningar har gjorts för att hitta den placering av en liten fena på en robotkropp som ger den största girstabiliteten. Konfiguration KROPP av Tvärteknikprojektet, en koncept för en framtida tung attackrobot, har studerats. För överljudhastigheter bildar fenan en vågbild bakom sig på kroppen. Den ger tryckskillnader som ökar girmomentet, så mycket att det lönar sig att flytta fenan framåt på kroppen. Fastän fenans egen effekt minskar, blir det totala momentet större. Girmomentet blir maximalt när hela vågbilden kommit in på kroppen. Då blir fenans effekt 35% större. För underljudhastigheter är effekten mindre, därför att fenan påverkar en mindre del av kroppen. Girmomentet ändrar sig inte mycket med fenans position. Fenans bästa position är antagligen med bakkanten en liten distans från basytan.