Gränserna för distribuerad simulering

Författare:

  • Holm Gunnar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0413--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Distribuerad simulering
  • HLA
  • simuleringsramverk
  • GRIDS
  • distributed simulation
  • HLA
  • simulation frameworks
  • GRIDS

Sammanfattning

Försvarsmaktens inriktning mot att basera all modellutveckling på HLA (High Level Architecture) förväntas avsevärt underlätta återanvändning av modeller och samverkan mellan dem i gemensamma simuleringar. Detta är i allmänhet värdefullt, men under vissa förhållanden torde andra metoder vara bättre lämpade. Beträffande valet mellan distribuerade HLA-federationer och monolitiska ramverksbaserade modeller beror det på vilka aspekter som väger tyngst i det aktuella modelleringsfallet. De som fr.a. bör styra valet är projektets utvecklingstid, skalbarheten, valideringen och verifieringen, användarvänligheten, prestanda, säkerheten, återanvändningen, samarbetet över gränser samt långsiktigheten i modellinvesteringarna. För vissa tillämpningar kan HLA i sig upplevas vara alltför stelbent och tungrott. En jämförande studie har därför inletts mellan HLA:s RTI (Runtime Infrastructure) och ett engelskt förslag till en mer dynamisk produkt, GRIDS (Generic Runtime Infrastructure for Distributed Simulation). Ett samarbete med National University of Singapore har inletts med avsikt dels att testa processmodellen för konstruktion och exekvering av HLA-federationer, FEDEP, i ett långväga internationellt samarbete, dels att öka förståelsen för hur samverkan mellan heterogena modeller av olika typer kan fungera.