Firewall evaluation criteria. An evaluation

Författare:

  • Westerdahl Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0435--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • utvärdering
  • brandvägg
  • säkerhet
  • evaluation
  • firewall
  • security

Sammanfattning

I en tid då affärer över Internet blir allt vanligare ökar säkerhetskraven på de system som hanterar transaktionerna. En brandvägg är ofta det första steget i en kedja av skyddsmekanismer avsedda att skydda ett privat nätverk. Den här rapporten beskriver metoder för att utvärdera säkerheten i en brandvägg. De existerande metoderna på marknaden presenteras och utvärderas med hjälp av ett ramverk, speciellt framtagen för denna uppsats. Två huvudgrupper av utvärderingsmetoder definieras. Metoder med statlig översyn och internationellt samarbete, vilka kan producera en rigorös utvärdering samt kommersiella metoder vilka är snabbare, men inte lika grundliga. För att kunna göra en utvärdering presenteras ett ramverk. Själva ramverket är en abstraktion av en säkerhetsutvärdering och det bevarar de nödvändiga egenskaperna en säkerhetsutvärdering behöver för att accepteras. Denna magisteruppsats är resultatet av ett examensarbete utfört på Totalförsvarets forskningsinstitut i Linköping.