High-pressure plasmas for radar wave absorption

Författare:

  • Serdyuk Y
  • Bondeson A
  • Gubanski S

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0482--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • högtrycksplasma
  • absorption av radarvågor
  • radarmålarea
  • high-pressure plasma
  • radar wave absorption
  • radar cross section

Sammanfattning

Möjliga sätt att generera plasma med tillräckligt hög elektrontäthet och gastryck för effektiv absorption av radarvågor studeras med hjälp av numeriskt lösta flödesekvationer och analytiska estimat, baserade på tillgängliga jonisations- och rekombinationskoefficienter. Det visar sig att helium, eller en blandning av helium och argon, är den mest lämpliga gasen. Den tvådimensionella datamodellen visar att stabila urladdningar kan genereras med dielektriskt belagda elektroder vid drivfrekvenser i 1 MHz-området. Utförda endimensionella beräkningar gav tätheter i närheten av behövliga värden. Ett problem är att det krävs hög effekt för att generera ett tillräckligt tätt plasma. Såväl de numeriska simuleringarna som de teoretiska estimaten indikerar att erforderlig effektförbrukning är i storleksordningen flera tiotals kW/m2. För att kunna erhålla ett mer slutgiltigt resultat krävs experimentella försök. Denna studie har utförts vid Institutionen för Elteknik och Institutionen för Elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola, från Oktober 2001 till Mars 2002, och har finansierats av FMV och FOI.