Design of an ontological knowledge structure for a query language for multiple data sources

Författare:

  • Horney Tobias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0498--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ontologi
  • datafusion
  • informationsfusion
  • frågespråk
  • ontology
  • data fusion
  • information fusion
  • query language

Sammanfattning

I ett ledningssystem som använder olika typer av sensorer fastsatta på plattformar är det viktigt att veta vilken sensordata man ska använda och vilka igenkänningsalgoritmer man ska applicera på den datan när man söker efter en viss objekttyp i ett visst område vid ett visst tillfälle eller tidsintervall. I detta arbete har en ontologisk kunskapsbas tagits fram. Denna används för att modellera apriori-kunskap om objekten man vill söka efter, sensorerna, sensorplattformarna, igenkänningsalgoritmerna och yttre omständigheter. Alla dessa faktorer påverkar vilka sensorer och igenkänningsalgoritmer som är bäst lämpade att använda. En regelhanterare har implementerats. Denna används för att editera de regler som beskriver hur sensorerna och igenkänningsalgoritmerna påverkas av de olika yttre omständigheterna. En algoritm som använder den ontologiska kunskapsbasen och reglerna som skapats i regelhanteraren har också tagits fram. Denna algoritm fattar beslut om vilka sensorer och igenkänningsalgoritmer som är bäst lämpade att använda givet en komplett uppsättning inparametrar (eftersökt objekt, område av intresse, tidpunkt, rådande yttre omständigheter, etc).