Jämförelse mellan beräkningar och mätningar av radarmålarea för plan platta i markbakgrund

Författare:

 • Zdansky Erik
 • Rasmusson Johan
 • Gustafsson Magnus
 • Gustafsson Nils
 • Nilsson Stefan
 • Rahm Jonas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0522--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bakgrundsmodellering
 • markmodell
 • växelverkan
 • multipelreflextion
 • radarsignatur
 • radarmålarea
 • RCS
 • background modelling
 • ground surface model
 • interaction
 • multiple reflection
 • radar signature
 • radar cross section

Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar en jämförelse mellan beräknade och mätta RCS data för en plan metallisk platta placerad på en grusplan. Syftet är att utveckla metoder för beräkning av mål-markväxelverkan för framtida signaturberäkningar och stöd vid kravsättning. En koherent, deterministisk, markmodell har byggts av ett stort antal triangulära fasetter. Fresnelkoefficienter har beräknats ur semiempiriska litteraturdata för jord. Beräkningsdata har separerats i direkt-, dubbelstuds- och trippelstudsbidrag. RCS-mätningar på en plan rektangulär platta utfördes senhösten 2001 på en jämn yta av vått fint grus. Mätningarna gjordes i X-bandet (8-12 GHz) med CW-teknik. Avståndsupplösning erhölls genom Fouriertransformering och mjukvarugrindning. Antennhöjd och antennavstånd varierades liksom plattans lutning (-20 till +20°). Jämförelsen visar på avvikelser mellan mätta och beräknade värden. De möjliga orsakerna diskuteras. Resultaten visar att fortsatt utveckling av såväl mätmetodik som modelleringsmetoder är nödvändig.