Drivers and inhibitors for transatlantic defence industry integration. - The US perspective

Författare:

 • Lundmark Martin

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0535--SE

Sidor: 89

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Försvarsindustri
 • transatlantisk integration
 • integration
 • samarbete
 • militärindustriellt komplex
 • exportlagstiftning
 • drivkrafter för och emot
 • integrationsformer
 • industriellt integrationsmönster
 • defence industry
 • transatlantic integration
 • integration
 • collaboration
 • military-industrialised complex
 • export control
 • drivers and inhibitors
 • modes if integration
 • industrial pattern of integration

Sammanfattning

Rapporten beskriver den transatlantiska försvarsindustriintegrationen. Denna har jämfört med andra industrier varit begränsad trots årtionden av initiativ för att öka integrationen. Rapporten fokuserar på strategierna hos de amerikanska s.k. prime-företagen - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon och Northrop Grumman - och den amerikanska försvarskontexten. I rapporten beskrivs den amerikanska försvarsindustriella kontexten och dess aktörer. De integrationsformer som kännetecknar den transatlantiska försvarsindiustriintegrationen beskrivs och relateras till varandra i en typologi baserad på grad av integration. Amerikanska drivkrafter för och emot integration presenteras, dels ur ett statligt perspektiv, dels ur ett företagsperspektiv. Dessa drivkrafter används sedan som underlag för att förklara varför det transatlantiska integrationsmönstret är så begränsat. Rapporten avslutas med rekommendationer för svenskt agerande. Rapportens innehåll är fr.a. baserat på intervjuer och empiriinsamling i USA våren 2001.