Spåranalys av ett similiämne för VX i blod och vävnad med fastfas-extraktion och gaskromatografisk analys med fosforspecifik detektion

Författare:

 • Fredriksson Sten-Åke
 • Jansson Anita
 • Persson Sven-Åke
 • Trogen Lars H

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0538--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LT-8
 • VX
 • similiämnen
 • sanering
 • trauma
 • kemisk kontaminering
 • simulants
 • decontamination
 • trauma
 • chemical contamination

Sammanfattning

En analysmetod har utvecklats för forsfonoacetatet, LT-8 i biologiska prover, baserad på fastfas-extraktion och analys med gaskromatografi med fosforspecifik detektion (GD/NPD). Vikten av val av separationskolonn och effekter av detektorns kondition belyses av denna utvärdering. Metoden har ett linjärt arbetsområde från 0.01 till 1 mikrogram/ml. Detektionsgränsen ligger på omkring 0.002 mikrogram LT-8/ml blod. Reproducerbarheten uppskattas till omkring 10 % relativ standardavvikelse inom intervallet 0.01 till 1 mikrogram/ml. Utbytet för extraktionsproceduren är omkring 75 %. Förluster uppkommer främst genom att blodkropparna avskiljs innan extraktionen för att underlätta provupparbetningen. Extraktionsutbytet från centrifugerad blod/buffer-blandning (serum/buffert) bestämdes till omkring 90 % vid 0.5 mikrogram/ml. I vävnad erhölls vid 0.2 mikrogram LT-8/g vävnad ett extraktionsutbyte i intervallet 10-60 %. Orsakerna till de i vissa fall låga utbytena behöver utredas närmare. En relativ standardavvikelse på 1.5 % erhölls vid analys av standardlösningar med GC/NPD. Linjär regression av data från analys av standardlösningar av LT-8 i etylacetat med tributylfosfat (TBP) som intern standard över området 1-1000 pikogram injicerad mängd gav korrleationskoefficienten 0.99997. Motsvarande regressionsanalys av data från blodprover spikade med LT-8 gav korrelationskoefficienten 0.9978. Vi har genom detta arbete utvecklat metoder att analysera similiämnet LT-8 i blod och vävnadsprover innehållande hud och muskulatur. Därmed har vi nu verktyg för att möjliggöra studier på djur av kontamineringsrisk och saneringsbehov vid traumatisk skada som även är kontaminerad med ett similiämne för den kvarliggande nervgasen VX. Sannolikt kan vår analysmetod också i framtiden vara av stort värde i realistiska saneringsövningar på människa, där LT-8 får simulera exponering för VX.