TREAMM Version 1.0- Programutvärdering med användarsynpunkter

Författare:

  • Jansson Benny

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0577--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Systemteknik

Sammanfattning

F01 har tillgång till minsimuleringsprogrammet TREAMM(Target Risk Estimation Against Multiple Mines). Programmet har utvecklats av the Coastal Systerns Station vid Naval Surface Warfare Center, Panama City, USA, för att ge möjlighet att uppskatta effektivitet hos magnetiska minsvep och kvarvarande risk för målfartyg efter att ett område avsökts. Syftet med denna rapport är att beskriva TREAMM och ge översiktliga användarsynpunkter samt klargöra programmets möjliga användningsområden. Resultatet bör, tillsammans med befintlig användarmanual, kunna användas som beslutsunderlag vid övervägande av TREAMMs nyttjandevärde. TREAMMs främsta fördel är programmets förmåga att generera statistik vid körningar med ett eller flera svep/målfartyg mot flera minor. Programmet bör i egenskap med denna förmåga kunna användas för att ge underlag till efteranalys vid utvärdering av minkrigsföretag, vid utarbetning av minhotsprognoser och förslag till taktikanpassning. TREAMM bör också kunna besvara hur ett minfält skall avsökas för att optimera resurser mot tidsåtgång och resultatkrav. Den version av TREAMM som F01 idag har tillgång till har vissa begränsningar som innebär problem för användaren. TREAMM är i nuvarande version avgränsat till att endast kunna hantera magnetiska minor och kontaktminor. I manualen förklaras inte hur programmet räknar och användaren har svårt att få förståelse för hur specifika parametrar påverkar resultatet.