Ozonnedbrytande ämnen i relation till flygtrafik - frågor i anslutning till regleringsbreve angående ozon

Författare:

  • Svensson Fredrik
  • Lindskog Anne

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0592--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Höghöjdsflygplan
  • ozon
  • atmosfär
  • atratosfär
  • high speed supersonic aircraft
  • ozone
  • atmosphere
  • stratosphere

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Luftfartsverket genomfört en litteraturstudie för att klarlägga dagens kunskap om hur ozonhalterna förändras i tropopausregionen och på de höjder där ett framtida överljudsflyg förväntas operera, samt vilken betydelse emissionerna från flygtrafiken har i detta sammanhang. Hur utsläppen påverkar atmosfärens sammansättning beror på vid vilken höjd de sker, eftersom sammansättningen av atmosfären varierar med höjden. Dessutom är latitud och årstid av betydelse. Vad beträffar NOx-utsläppen från flygtrafiken, kommer de att öka eller minska ozonbildningshastigheten beroende på den omgivande NOx-koncentrationen. En uppskattning av en framtida överljudflottas effekt på ozonhalterna i atmosfären finns redovisad i IPCC-rapporten från 1999. Den största effekten uppnås vid 45°N där, i juli, förändringen i ozonpelaren beräknats till -0,4%. Om bara överljudflygets emissioner beaktas blir resultatet -1,3%, medan det traditionella flyget ger en förändring på +0,9%. Den generella slutsatsen från IPPC-rapporten är att ozonbildningen i tropopausregionen ökar med NOx-emissionen från den traditionella flygtrafiken. Beträffande ett framtida höghöjdsflygs påverkan på den totala ozonpelaren, visar två studier på direkta avvikelser från bedömningarna i IPCC-rapporten. Båda antyder att utsläppen leder till en ökning av ozonpelaren.