Bly i skjutvallar : fördelningen av bly i olika sandfraktioner vid skjutning med 7,62 ammunition

Författare:

  • Qvarfort Ulf
  • Waleij Annica

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0614--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Bly
  • lakbarhet
  • skjutvall
  • sand
  • lead
  • leachable fraction
  • range earthen berm

Sammanfattning

Inom Försvarsmakten har bly använts framförallt i ammunition samt i samband med mark- och sjöförlagda kabelsystem. Användningen av bly räknas allmänt som ett miljöproblem och åtgärder vidtas därför fortlöpande. Som ett led i detta arbete har Försvarsmakten initierat olika forskningsuppdrag, varav denna rapport är ett exempel. I syfte att studera fördelningen av bly i olika sandfraktioner i ett kulfång genomfördes försök där ammunition 7,62 sköts mot en trälåda fylld med sand. Efter försöket öppnades lådan och prov uttogs, siktades i olika fraktioner och analyserades med avseende på totalhalter av bly och koppar samt den lakbara andelen av dessa element. Efter 7 månader upprepades försöket vad gäller lakbarhet. En sekventiell lakning av de olika fraktionerna har också utförts. Resultatet av undersökningen kan ammanfattas enligt följande; då en 7,62 mm kula träffar en skjutvall kommer huvuddelen av ingående bly att fördelas inom ett avstånd på ca 25-30 cm från anslagspunkten. Huvuddelen av blyet fördelas inom fraktionsintervallet <2 mm och fördelningen är sedan relativt jämn inom de finare fraktionerna. Den lakbara andelen bly utgör ca 0,5 % av totalhalten från början och ökar inte under de första 7 månaderna. Huruvida den lakbara mängden sedan ökar med tiden har ine studerats närmare inom ramen för undersökningen.