Utveckling och implementering av ett TDOA-baserat audio-pejlsystem

Författare:

  • Wikström Maria

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0670--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TDOA
  • korrelation
  • riktningsbestämning
  • lägesbestämning
  • TDOA
  • correlation
  • direction-finding
  • location-finding

Sammanfattning

I ett TDOA-baserat pejlsystem kan en sändare riktningsbestämmas genom att mäta ankomsttidskillnaden (Time Difference of Arrival) som uppstår mellan två rumsligt separerade och synkrona mottagare. Genom korrelering av mottagna signaler erhålls en skattning av tidsdifferensen. De möjliga sändarpositionerna representeras på en hyperbelgren. Med tre eller flera mottagare kan således en position beräknas. Baserat på TDOA tekniken har en audiodemonstrator utvecklats och implementerats. Audiodemonstratorn har testats i ett ej ekofritt rum där ljud från en högtalare lästs in i MATLAB med mikrofoner. Med simulerade signaler för givet SNR (oftast 25dB) kan en riktning skattas med ett fel på en hundradelsgrad eller en position på några centimetrar när sändaren befinner sig på några meters avstånd. Vid försök med riktiga ljudsignaler ges mindre tillfredställande resultat. Positionen skattas i bästa fall med 5 % noggrannhet av avståndet när mikrofonerna är utspridda med ca 70cm avstånd från varandra. Audiodemonstratorn skulle kunna förbättras med bättre metoder för att hitta skärningspunkter samt någon slags viktning av skattade tidsdifferenser.