Minskning av buller- och avgasemissioner genererade av svensk militär flygverksamhet. Förstudie

Författare:

 • Tourde Daniel
 • Hasselrot Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0697--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Förstudie
 • svensk militär flygverksamhet
 • bullerminskning
 • avgasemissioner
 • miljöstörning
 • miljökrav
 • taktik
 • kartläggning av miljöstörningar
 • flygprocedurer
 • undersökning av möjliga åtgärder
 • PcP
 • preliminary studie
 • Swedish air force activity
 • aircraft noise reduction
 • gaseous emissions
 • pollution
 • environmental constraints
 • tactic
 • pollution evaluation
 • flight procedures
 • evaluation of potential solutions
 • PcP

Sammanfattning

I denna förstudie föreslår FOI:s institution för flygteknisk miljöforskning en generell plan för utvärdering av det militära flygets buller- och avgasemissioner, och för studium av möjligheter för att minska miljöstörningar. Inledningsvis presenteras vikten av miljöanpassning av försvarsmateriel samt att Sveriges har stor erfarenhet av att hantera miljöfrågor inte minst i internationella sammanhang. Här presenteras särskilt de krav som regeringen ställer på Försvarsmakten beträffande minskning av miljöstörande effekter på grund av svensk militär flygverksamhet. Därefter presenteras i detalj den erfarenhet som institutionen besitter, som består i kunskap om buller- och emissionsfrågor samt vana att göra datorsimuleringar. Härvid redovisas också en stor mängd datorverktyg som kan vara användbara för aktuella studier. Slutligen framhålles institutionens erfarenhet på det civila området, som skulle kunna utnyttjas för Försvarsmaktens behov av studier i militära sammanhang. Slutligen presenteras i denna förstudie ett förslag till projekt, som institutionen har analyserat till innehåll, i form av projektetablering och projektgenomförande. Syftet med projektet är att långsiktigt minska miljöstörningar genererade av svensk militär flygverksamhet. På detta stadium kan man inte ha överblick över hela problemsituationen, varför detta få ses som ett preliminärt förslag. Därför mottages tacksamt synpunkter på vårt projektupplägg.