Rökspridning i anläggningar - en lägesrapport

Författare:

  • Walmerdahl Per
  • Werling Per

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0698--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Brand
  • rökspridning
  • ventilationssystem
  • fire
  • smoke spread
  • ventilation system

Sammanfattning

Under ett flertal år har FOI arbetat med studier av brand och rökspridning i anläggningar. Flertalet av dessa studier har varit experimentella och inriktade på att studera och belysa olika problemställningar samt i förekommande fall skyddsåtgärder mot rökspridning. Denna rapport syftar till att sammanställa huvuddragen i de studier som genomförts och grovt vilka slutsatser, som dragits i samband med dessa. Rapporten börjar med en kortfattad beskrivning av ett antal för området relevanta grundbegrepp, varefter återstående delar i huvudsak behandlar olika studerade problemställningar. Ett exempel på det senare är brandförlopp i mer eller mindre slutna rum och hur dessa kan karaktäriseras i termer av tryckökning till följd av termisk expansion m m. I övrigt ligger tyngdpunkten i rapporten på att beskriva och diskutera brand- och rökspridning i ventilationssystem, vilket utgör ett komplext område inom brandprojektering. Fortsättningsvis ges bl. a. en beskrivning av provningsmetoder (täthets- och rökspridningsprov) för att utvärdera skyddet mot rökspridning i befintliga anläggningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta forskningsinsatser inom och i anslutning till området.