Snabbsnigelmetoden. En iterativ metod för utvärdering av simuleringsprogram

Författare:

 • Jansson Benny
 • Lindberg Erik
 • Persson Malin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0728--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Utvärdering
 • simulering
 • modell
 • metod
 • värdering
 • validering
 • evaluation
 • simulation
 • model
 • method
 • validation

Sammanfattning

Det finns idag gott om metoder för att utveckla programvara, men få för utvärdering av befintliga simuleringsprogram. Syftet med denna rapport är att presentera en metod som ska kunna ge analytiker stöd vid utvärdering av simuleringsprogram som används, eller eventuellt kommer att användas, vid FOI Försvarsanalys. Snabbsnigelmetoden är inriktad på översiktliga utredningar, vilket innebär att metoden hellre ska vara snabb och ge ett översiktligt resultat snarare än att ge en fullständig analys. Genom en syntes av litteraturstudier och intervjuer med erfarna analytiker har ett antal slutsatser genererats, av vilka främst följande två ligger till grund för metodens utformning: 1. Det är lämpligt att inleda utvärderingen med att undersöka i vilken utsträckning programmet behandlar rätt frågor innan resurser förbrukas på att testa om svaren är korrekta. 2. Det är den potentiella användaren som bäst kan bedöma om programmet besvarar rätt frågor. Följaktligen ägnas en stor del av metoden åt att hitta och formulera relevanta frågeställningar samt att undersöka i vilken utsträckning dessa behandlas av programmet, medan endast en mindre del ägnas åt verifiering och validering av resultaten från simuleringen. Arbetssättet benämndes snabbsnigelmetoden eftersom den iterativa arbetsprocessen kan liknas vid formen av ett snigelskal och tonvikten ligger på snabbhet.